• 0
    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

Algemene voorwaarden
 
Algemene voorwaarden voor internetverkoop
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden. U heeft tevens de mogelijkheid onze Algemene Voorwaarden af te drukken (zie onderaan deze pagina).

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
VZW Helping Dogs,
Deinsesteenweg 192 in 8700 Tielt (België)
BTW  BE 0819.915.165
Tel. + 32 (0)483/01 98 30
E-mail: sales@helpingdogs-shop.be

2.  ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door vzw Helping Dogs aan eindgebruikers en dit op het grondgebied België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Vzw Helping Dogs kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Vzw Helping Dogs is uitsluitend actief in België en Nederland. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is. De overeenkomst kan enkel  gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in deze taal gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij deze taal niet voldoende beheerst om de niet toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.
Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Vzw Helping Dogs is gevestigd, is bevoegd.
Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”.   Dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP
De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.helpingdogs-shop.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Vzw Helping Dogs behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kunnen door vzw Helping Dogs geweigerd worden.
 
4. EIGENDOMSOVERDRACHT
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

5. PRIJZEN & EVENTUELE FOUTEN
Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale levering- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen.
We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6. BETALING
De klant kan zijn bestelling rechtstreeks betalen in een streng beveiligde internetomgeving.
Wij accepteren de volgende betaalmethoden:
  • voorafbetaling
  • I-deal
  • Bancontact (via homebanking)
Vzw Helping Dogs streeft er naar om klanten van een optimale mix van betaalmethoden te voorzien. Onze partner voor het afhandelen van online betalingen is CCVPay . Betrouwbaarheid is bij online transacties het belangrijkste aspect. Met dit gegeven als uitgangspunt gebruikt CCVPay de modernste beveiliging- en encryptiemogelijkheden (elektronisch versleutelen van data). Zo word je beschermd tegen online fraude.

 7. LEVERING 
Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.
In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier. Indien een tweede aanbieding van de levering niet gebeurt binnen de 15 dagen op aangeven van de klant, wordt de bestelling geannuleerd.
De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd alle kosten verbonden aan de  levering en terugzending aan vzw Helping Dogs.
Bestellingen die via koerierdienst geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd. Ingeval van levering in een appartementsgebouw wordt de levering op het gelijkvloers aangemeld.
Artikelen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden geleverd binnen de 10 werkdagen. Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van uw bestelling, contacteert vzw Helping Dogs via e-mail altijd de klant om een leveringsdatum af te spreken.
Bestellingen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling van het volledig verschuldigde bedrag (inclusief verzendkosten, zoals aangeduid)
Vzw Helping Dogs kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit een te laat bezorgde levering. Aangezien de levering gebeurt door een externe partner (leveringsdienst of Bpost) beschouwen wij elke vertraging in levering door hun diensten als een geval van overmacht.
Vzw Helping Dogs behoudt zich het recht voor de bestelling in meerdere pakketten af te leveren.

8. OPMERKINGEN LEVERING
Indien de verpakking van de door ons geleverde goederen tijdens het transport werd beschadigd, dient dit schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.
Indien de door ons geleverde goederen beschadigd zijn(*), niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden(**) binnen de 48 uur na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.
(*) Indien de door ons geleverde goederen beschadigd zijn én de bijhorende omverpakking bij levering was beschadigd, dient u dit laatste duidelijk aan te geven wanneer u uw klacht bij vzw Helping Dogs registreert.
(**) Zie ‘9. Retourneren en/of omruilen’
 
 9. RETOURNEREN EN/OF OMRUILEN
Aansluitend op uw eventuele klacht bij/na levering (zie ‘8. Opmerkingen Levering) willen wij u graag zo goed mogelijk verder helpen. Omdat wij ‘dienst na verkoop’ belangrijk vinden, stellen wij alles in het werk om uw klacht/retourzending zo goed mogelijk te behandelen.
Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u verzaakt aan uw aankoop(*) (zie ’10. Recht van Verzaking), dient het product teruggestuurd te worden naar Vzw Helping Dogs, Kruishoutemseweg 169, 8790 Waregem (België). Afhankelijk van de reden van retour, ruilen we het artikel (de artikelen), of betalen we de door u betaalde prijs terug exclusief de verzendkosten. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, in de originele verpakking, met alle bijhorende en meegeleverde documenten en toebehoren, en moeten dus perfect opnieuw verkoopbaar zijn. Artikelen met duidelijke bijt-/kauw-/gebruikssporen worden nooit geruild, noch terugbetaald. Hou er aub rekening mee dat ruilen omwille van kleur/maat steeds kosten meebrengt voor zowel de klant als vzw Helping Dogs.
Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd(**) is aangekomen, dient het product teruggestuurd te worden naar Vzw Helping Dogs, Kruishoutemseweg 169, 8790 Waregem (België). Er zal u kosteloos een nieuw exemplaar worden opgestuurd.
(*) en (**) De klant is in alle gevallen verantwoordelijk voor het terugzenden van de goederen en de bijhorende kosten. Deze goederen kunnen desgewenst na afspraak door de klant worden afgegeven bij Vzw Helping Dogs, Kruishoutemseweg 169, 8790 Waregem (België)
(*) en (**) Enkel indien het artikel beschadigd was bij levering of indien Vzw Helping Dogs foutief leverde (ander(e) kleur/maat/product) kan de klant aanspraak maken op recuperatie van betaalde verzendingskosten.

10. RECHT VAN VERZAKING
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten/toestellen worden niet teruggenomen. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Vzw Helping Dogs, Kruishoutemseweg 169, 8790 Waregem (België).
Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal  Vzw Helping Dogs de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

 11. BEWIJS
De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

12. GARANTIE
Als Vzw Helping Dogs klant kan u zich (mits het vertonen van een geldig aankoopbewijs of factuur) beroepen op een garantieperiode van 24 maand, dit op defecten toe te schrijven aan productie- of materiële gebreken. De garantieperiode start op factuurdatum (aankoopbewijs), tenzij anders vermeld.
Eveneens conform de wettelijke bepalingen geldt het volgende: indien het probleem zich voordoet na de eerste 6 maanden na de levering, dan moet de koper aantonen dat het probleem al bestond op het ogenblik van de levering.
Gebreken, die werden veroorzaakt door een ongeval, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of slijtage zijn niet gedekt door de garantie. Garantie vervalt volledig indien het product enige sporen van tandafdruk of kauwplekken vertoont.
    
13. PRIVACY
Alle door de klant verstrekte gegevens worden behandeld conform de vigerende wetgeving op de privacy en zullen dus onder geen beding doorgegeven worden aan derden, tenzij strikt noodzakelijk om de afhandeling van de aankoop te kunnen waarborgen (leveradres).

Print Deze Pagina Print Deze Pagina

 

VZW Helping Dogs

Deinsesteenweg 192
8700 Tielt
Telefoon: 0483 019 830
Contact Verkoop: shop@helpingdogs.be 
 


Website VZW:  www.helpingdogs.be
Bezoek Helping Dogs op facebook: www.facebook.com/helpingdogsvzw